Kategoriler
Blog

Ecrimisile Davasına Nasıl İtiraz Edilir

Ecrimisile Davasına Nasıl İtiraz Edilir

Ecrimisil, taşınmaz malı kullanma konusunda hak sahibi olan kişinin rızası veya herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın hakka konu taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması karşılığında talep edilebilen haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir.

Ecrimisil , Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir. Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi halinde yüzde onbeş indirim uygulanır.

Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

Ecrimisil bedelinin belirlenmesi hususunda değere dair itiraz etme hakkı da bulunmaktadır. İşgalcinin ödemesi gereken tutardan daha yüksek bir tutara karar verildiği fark edilirse kişilerin bu durumu mahkemeye bildirme haklarının olduğunun da ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.

Ecrimisil ödeyen kişilerin bu değeri ödemesinin sonrasında hak sahibi olmayacağının da ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.

Ecrimisil sadece karşı tarafın hak kaybının temin edilmesi manasına gelmektedir.

Ecrimisil ödeyenlerin hakları 2022 senesinde de korunmaya devam etmektedir. Her iki tarafın da hak kaybına uğramaması temel unsurdur.

Ecrimisil bedeli ne kadar?

Ecrimisil bedeli en az taşınmazın getireceği kira geliri kadardır. Ancak bilirkişin tespiti yoluyla yapılan incelemeler neticesinde kira gelirinden başka zararlar tespit edilirse bunlar da hesaplamaya dahil edilecektir. Ecrimisil talebi davanın açılması tarihine kadar söz konusu olmuş 5 yıllık tazminatı kapsar.

Ecrimisile Nasıl İtiraz Edilir?

Ecrimisil işlemine karşı ecrimisil gönderilen taşınmaz ilçede ise kaymakamlıklar bünyesindeki milli emlak şefliklerine, ilde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde (itirazda) bulunulabilir.

Ecrimisil kira bedeli anlamına mı gelmektedir?

Ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

Ecrimisil bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyebilecek şeyler nelerdir?

Yüzölçümü,
Niteliği,
İmar durumu,
Konumu,
Verimi (Tarım arazilerinde),
Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,
İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir,

Ecrimisil Davası Kaç Yıl Sürer?

Kişilerin mahkemeye sundukları gerekli tüm dosyaların eksiksiz olması durumunda ecrimisil davaları yaklaşık olarak en az 1,5 sene ya da 2 sene içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak bu süreç davanın seyrine göre değişim gösterebilmektedir.

Dava Açmak İçin Aranacak Şartlar

1- Davalı, davacının rızası olmadan taşınmazı kullan­mış (haksız işgal) olmalıdır.
2- Davalı, kötü niyetli olmalıdır.

Haksız ve kötü niyetle kullanan kişiye dava açmadan önce ihtarname ile durumu bildirmek gerekir. Ancak mirasçılar arasında açılan ecrimisil davalarında ihtarname çekme zorunluluğu yoktur.

İşgal Şekilleri Nelerdir?

İzinsiz kullanmak,
İzinsiz inşaat yapmak,
Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek,
Kiraya verilen taşınmaz mallarda kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek,

Ecrimisile Davasına Nasıl İtiraz Edilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir