Kategoriler
Blog

Gebze Miras Hukuku | Miras Avukatı

Gebze Miras Hukuku | Miras Avukatı

İstanbul avukat, İstanbul en iyi avukat, İstanbul en iyi miras avukatı, veya İstanbul uzman miras avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir.
Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Miras hukuku ile ilgili makalemizi sizler için derledik ;

Miras hukuku nedir?

Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir.

Bir kişinin, vefatı üzerine varislerine yani yakın akrabalarına kalan malları, hakları ve borçlarına miras denir. Mirasın hepsi ya da bir kısmı vasiyet edilen kişiye de kalabilir. Kanuni açıdan mirasçı sayılan kişiler, anne, baba, çocuk, dede, torun ve diğer kişilerdir.

Mirasın ne şekilde dağıtılacağı konusunda da miras hukuku devreye girmektedir.

Kişiler öldükten sonra mal varlıklarına ne yapmak istediklerine ölüme bağlı tasarrufları ve hayatına son verdikleri durumunda, gaipliğe karar verilmesinden hemen sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu olan mal varlığının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağına, varsa olan borçların nasıl ödeneceğine ve hangi şekilde ödeneceğine karar verilen bir özel hukuk dalıdır. Kısaca söylemek gerekirse kişinin ölümü ve gaiplik durumunda ölen kişinin mal varlığının paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku’na ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay görüşlerine bakılması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesine göre; “Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi sözlü veya yazılı red beyanını bir tutanakla tespit eder” hükmü gereğince mirasın reddinin Miras avukatı vasıtasıyla mahkeme kanalıyla mümkün olabileceği anlatılmaktadır.

Antalya Miras Hukuku | Miras Avukatı

Yargıtay’ın önemli bir kararına göre; Ayrıca Ölüm anında tereke borca batık ise, miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır.

Miras Hukuku Avukatı | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Miras avukatı gerekli şart nameleri uygulayabilen, miras hukuku alanında deneyimli olan kişilerdir. Miras ile ilgili bir davanın iyi yürütülebilmesi için miras avukatı gereklidir. Miras hukuku konusunda avukat, müvekkili için hukuki işlemleri yapar ve önemsiz prosedürleri yerine getirerek davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlar. Aynı zamanda avukat, verasetin alınması ile ilgili hizmet verdiği gibi vasiyetname düzenler ve iptal edilmesi için gerekli şartları yerine getirir.

İstanbul Miras Avukatı ile Miras hukuku alanındaki yaşanılan sorunların bir çözüme ulaşılabilmesi için görev yapan avukatlar vardır. İstanbul miras davası yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan branşlaşma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu alandaki uzmanlara İstanbul miras avukatı olarak da halk arasında denir

İstanbul Miras Avukatlarının Hizmetleri ;

Veraset ilamı alınması,
Vasiyetname düzenlenmesi,
Vasiyetname iptali davası,
Tenkis davası açılması,

Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
Mirasçılık belgesinin iptali davası,
Mirasın reddi davası açılması,

Muris muvazaası davaları açılması,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
Miras sözleşmeleri hazırlanması,
Babalık davalarının hazırlanması, açılması,

İstanbul miras hukuku avukatı olarak hizmet veren hukuk ofisimiz, vasiyetname hazırlama, vasiyetnamenin açılması , vasiyetnameye itiraz ,miras paylaşımı, mirasta tenkis, iade ve denkleştirme davası, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, ve vasiyetnamenin iptali gibi miras davalarında avukat hizmeti vermektedir. Ayrıca miras taksim ve mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması konusunda da avukatlık büromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

Vasiyetname Nasıl Yapılır?

15 yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip olan herkesin ölümünden sonrası için malları üzerinde kimlerin hakimiyet kuracağının belirlenmesi amacıyla yapılan ölüme bağlı tasarruftur. Resmi Vasiyetname, El yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere 3 türü bulunur.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Birinci derece yasal mirasçılar ölen kişinin çocukları, torunları ve torunun torunlarıdır. İkinci dereceden yasal mirasçılar ise miras bırakan kişinin annesi ve babasıdır. Üçüncü dereceden yasal mirasçılar büyük anne ve büyük babadır.

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Miras hukuku davalarında sorumlu, görevli mahkeme yapılacak olan miras davasına göre değişiklik gösterir. Mirasçıların haklarının yenmesi sonuncunda açtıkları davalara Asliye mahkemelerinde bakılır fakat terekenin diğer bir adıyla miras bırakanın ölümünden sonra geride bıraktığı malların hepsinin açıklığa kavuşturulması amacıyla açılan davalar ise Sulh hukuk mahkemeleridir.

Miras Paylaşımı

İstanbul Miras Avukatı ile miras paylaşımı birinci zümre olarak seçilen bireyler, miras bırakan kişinin alt soyunu oluşturur. Miras bırakan kişinin eş çocuk ve torunları birinci zümreye dahil edilir. İkinci zümre olarak belirlenen kişiler ise anne ve babasıdır. Kardeşleri ve yeğenleri de bu gruba dahil edilir. Bu zümrede olan kişilerin mirastan faydalanabilmesi için birinci zümredeki insanların hayatlarını kaybetmeleri gerekir.

Mirasçı olabilmek için şartlar vardır:

Sağ olmak
Hak ehliyetine sahip olmak yani kişinin borç altına girebilmesi için ehliyettir.
Mirastan yoksun olmamak yani mirastan men edilmemek gerekir.

Mirasın Reddi

Miras hukukunun mirasçılara tanıdığı haklardan birisi de mirası reddetme hakkıdır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin mirasın gerçek reddi yoluna gidebilecektir. Terekenin borca batık olması durumunda ise bu üç aylık süreye tabi olmaksızın, mirasın hükmen reddi mümkün olabilecektir. Terekenin borca batık olması, murisin alacaklılarının yapacağı takip veya açacakları davada itiraz olarak ileri sürülebileceği gibi, mirasçı da açacağı bir davayla mirasın hükmen reddinin tespitini isteyebilir. Mirasın gerçek reddi için terekenin borca batık olması şartı aranmaz. Miras, kanunda belirtilen süre içerisinde gerekçe gösterilmeden reddedilebilir.

Miras Reddetme Süresi Nedir?

Yasal mirasçı olduklarını öğrendikten sonra geçen 3 ay süre içinde reddetme haklarına sahiptirler. Aksi taktirde süre geçerse miras reddi geçersiz sayılır.

Miras Reddinin İptali Yapılabilir Mi?

Miras hukuku mirasın kayıtsız ve şartsız reddetmesine ilişkin gerekli mahkemelere sözlü ya da yazılı olarak beyanda bulunduktan sonra tek taraflı olarak iptal yapılamaz. Ancak mirasçının hepsinin muvafakatiyle olur. Kişi reddin iptal davası da açabilir.

Miras Bırakan Kişinin Evli Olduğunda Eşinin Hakkı

Evlilik ile oluşan bağ soy bağı olarak zümreler içerisinde bulunmaz. Bu süreçte bulunmaması eşlerin mirasta söz sahibi olmadığı anlamına gelmez. Paylaşım konusunda miras payına da sahip olan eşler anne ve baba veya daha da üst olan büyükbaba ve büyükanne yaşaması durumunda payı dörtte bir, dörtte üç gibi hakka sahip olması yanında bu kişilerin de hayatta olmaması durumu gözlemlenirse mirasın tümüne sahip olur.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Mirası bırakan kişi sağlığında vasiyetname aracılığı ile mirası başka kişi ve kurumlara bırakabilir. Fakat bu mirasın devredilemeyeceği bir oran bulunur. Miras hukukunda devredilemeyen bu orana saklı pay diye adlandırılır. Tenkis davası da burada ortaya çıkıyor. Miras hukukuna konu olan malların bölünmesi sırasında mirasçılardan biri tenkis davası ile saklı payını talep edebilir. Saklı pay mirasçıların korunması için çıkarılmış bir terimdir. Tenkis davası da mirasçıların hakkı olan saklı payı almaları için açılabilecek davanın adıdır.

Antalya Miras Hukuku | Miras Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir