Kategoriler
Blog

İstanbul Miras Hukuku*2022 | Miras Avukatı

İstanbul Miras Hukuku*2022 | Miras Avukatı

Kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra, ölen kişinin aktif ve pasif mal varlığının, kişinin atanmış ya da yasal mirasçılarına nasıl intikal edeceği ile ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denir.
Miras hukuku alanındaki ihtilaflara çözüm arayan davalara miras davaları denilmektedir.

Miras Davalarında Görevli Mahkeme

Miras hukukundan doğan davaların hangi mahkemenin görevli olduğu Türk Medeni Kanunu’nda yer alan özel düzenlemeler ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun da yer alan düzenlemeler ile belirlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu uyarınca;

Terekenin korunmasına ilişkin önlemlerin alınmasında,
Terekenin resmen yönetilmesinde,
Vasiyetnamenin açılmasında,
Mirasçılık belgesinin verilmesinde,
Mirasın reddinde,
Terekenin resmi defterinin tutulmasında,
Terekenin resmi tasfiyesinde,
Miras ortaklığının sona erdirilmesinde,
Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Yukarıda sayılan davalar dışında kalan tüm davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Miras Avukatı Hizmetlerimiz:

Mirasçılık belgesinin alınması
Mirasçılık belgesinin düzeltilmesi davaları
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Vasiyetnamenin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi
Vasiyetnamenin tenfizi davası
Vasiyetnamenin iptali davası
Tenkis davası
Muris muvazaasından kaynaklı işlemlerin iptali için açılacak davalar
Mirasın reddi davaları
Miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar
Miras sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi
Tereke tespiti davası
İntikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Paylı mülkiyete dönüştürme davası
Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şüyuu davası)
Tapu iptali ve tescili davaları
Miras Paylaşımı

İstanbul Miras Avukatı ile miras paylaşımı birinci zümre olarak seçilen bireyler, miras bırakan kişinin alt soyunu oluşturur. Miras bırakan kişinin eş çocuk ve torunları birinci zümreye dahil edilir. İkinci zümre olarak belirlenen kişiler ise anne ve babasıdır. Kardeşleri ve yeğenleri de bu gruba dahil edilir. Bu zümrede olan kişilerin mirastan faydalanabilmesi için birinci zümredeki insanların hayatlarını kaybetmeleri gerekir.

Miras Hukuku*2022 | Miras Avukatı
Miras Hukuku*2022 | Miras Avukatı

Mirasçı olabilmek için şartlar vardır:

Sağ olmak
Hak ehliyetine sahip olmak yani kişinin borç altına girebilmesi için ehliyettir.
Mirastan yoksun olmamak yani mirastan men edilmemek gerekir.

Tereke Nedir?

Tereke, mirastır. Tereke denilince, ölen kişinin yani murisin mallarının, hak ve alacaklarının, aynı zamanda borçlarının bütünü anlaşılmalıdır.
Tereke” ve “Miras” terimleri eş anlamlı olarak kullanılabilir. Ancak miras ya da tereke denildiğinde miras bırakandan sadece mal ya da para kaldığı anlamına gelmez. Miras bırakan borçlu hatta borca batık bir şekilde ölmüş olabilir. “Tereke” kavramı miras bırakanın tüm hak ve alacaklarının yanı sıra onun borçlarını da kapsamaktadır.

Miras Devlete Kalabilir Mi?

Vefat eden kişi gerisinde herhangi bir mirasçı bırakmadıysa miras devlete kalır. Ek olarak mirasçılar 3.dereceye kadar sınırlandırılır. Şayet 3.dereceye kadar mirasçılar ve alt soy bulunmuyorsa miras yine devlete kalır.

Miras davasını kimler açabilir?

Mirasçı ve atanmış mirasçılar tarafından açılır. Yasal mirasçılar, kişinin nikâhlı eşi, altsoyları, annesi, babası, büyük anne ve büyük babasıdır. Zümre sistemine göre bu belirlenir. Atanmış mirasçılar ise kişinin hayattayken ölmeden önce bıraktığı resmi el yazısı veya sözlü olarak vasiyetnamesinde belirttiği kişidir.

Mirasın reddi süresi ne kadar?

Medeni Kanun’a göre mirasın reddine yönelik kullanılacak olan hakkın süresi üç (3) aydır. Kanunda öngörülen süre içerisinde kullanılmayan reddi miras hakkı hak düşümüne uğrar. Üç aylık sürenin ne zaman başlayacağı sorusunu cevabı ise, mirasın açıldığı tarih yani miras bırakanın ölüm anıdır.

Tenkis Davası Nedir?

Miras bırakanın tasarruf yetkisini aşarak saklı pay sahibi mirasçılarının haklarını ihlal edilmesi sonucunda tenkis davası açılır. Bu dava ile mirasbırakanın tasarruflarının yasal sınırlarına geri çevrilmesi amaçlanmaktadır.

Tenkis Davası Yetkili Mahkeme ve Dava Açma Süresi

Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.
Tenkis davası ne kadar sürer?

Tenkis Davası Açma Süresi

Tenkis davasının süresi 2 ila 3 yıl aralığında değişiklik gösterir. Miras haklarından mahrum bırakılan ya da saklı payları işgal edilen murisler, dava süreci boyunca avukat tutmazsa, tenkis davasının süresi daha da uzayacaktır.

Tenkis Davasını Kimler Açabilir?

Tenkis davası saklı paylı mirasçılar, saklı paylı mirasçıların alacaklıları yahut iflas masası tarafından açılabilir.

Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı

Saklı paylı mirasçıların tenkis davası açabilmesi için mirasçılık sıfatını mirasçılıktan çıkarma, mirası ret ya da mirastan feragat vb. şekilde kaybetmemiş olması gerekir. Saklı payını elde edemeyen birden fazla mirasçı varsa bunlar tenkis davasını tek başlarına açabilecekleri gibi birlikte de açabilirler. Bir saklı paylı mirasçının açtığı davadan diğer saklı paylı mirasçı yararlanamaz. Tenkis davası kişisel nitelik taşır.

Vasiyeti yerine getirme görevlisi (tenfiz memuru) ile tereke temsilcisinin tenkis davası açma hakkı yoktur. Saklı paylı mirasçı, tenkis davası açamadan ölmüşse dava açma hakkı onun yasal mirasçılarına geçer.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

İzale-i Şuyu, ortaklığın giderilmesi olarak da bilinir. İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi paylı mülkiyet ya da elbirliği halinde ortak bulunan kişilerin, konusu mülkiyet olan bu ortaklığa son verilmesini konu alır.

Paylı mülkiyet, malın yok olması, kamulaştırılması, cebri icra yoluyla satışı, paydaşlardan birine devri, terk vb. sebeplerle sona erebilir. Paylı mülkiyeti sona erdiren sebeplerden biri de paylaşma isteme hakkıdır. Paylaşma isteme hakkı ile paylı mülkiyet tarafların anlaşması ya da mahkeme kararıyla sona erer. Bu hak paya bağlı bir hak niteliği taşır.

Paylı mülkiyet, her ne kadar paylaşma isteme hakkı gereği gerek anlaşmayla gerekse de ortaklığın giderilmesi davası yoluyla sona erdirebilecek olsa da bazı durumlarda bu hak sınırlanır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 698.maddesi paylaşma isteme hakkına üç sınır getirir. Aynı şekilde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 7.maddesi gereği kat mülkiyetine ya da kat irtifakına tabi taşınmazlar bakımından paylaşma hakkı kullanılamaz.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Satış

İzale-i şuyu davasının yukarıda belirtildiği üzere konusunu oluşturan mal, aynen taksim yolu ile pay edilemeyecek durumda ise mahkeme tarafından satışına imkân tanınacak ve ortaklığın giderilmesi suretiyle ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Mahkemenin bu kararı vermesi re ’sen gerçekleşmez. Bu kararın alınması için Sulh Hukuk Mahkemesine izale-i şuyu davası açılmalıdır.

Tapu iptali ve tescili davaları

Tapu İptal Ve Tescil Davasını Kim Açabilir?

Tapu iptal davası, konusu taşınmaz mülkiyetidir. Tapuda taşınmaz, kime kayıtlı ise dava ona açılacaktır. Eğer birden fazla kişi adına kayıtlı ise tümüne karşı açılır. Tapuda ismi yazan kişi eğer sağ değilse de mirasçıları davalı durumunda olacaktır.
Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Tapu iptali davası, taşınmazın aynına, yani mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan, mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez.

Tapu iptali tescil hangi mahkeme?

Tapu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu iptal ve tescil davası için dilekçenin eksiksiz ve kusursuz olması şarttır.

Tapu İptali ve Tescili Davası Ne Kadar Sürmektedir?

Tapu iptali ve tescil davası hususunda merak edilen bir diğer soru da tapu iptali ve tescili davası ne kadar sürmektedir, olmakta. Her ne kadar dava süresi, mahkemenin iş yoğunluğu, duruşma günü ataması, delillerin toplanması vs. gibi durumlara göre değişkenlik gösterse de tapu iptal ve tescil davası bakımından Adalet Bakanlığınca belirlenmiş olan hedef süre 2 – 2,5 yıl kadardır.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nedir?

Vasiyetnamenin iptali davası; hukuka aykırı olan vasiyetnamenin, hakları zedelenen kişiler tarafından hüküm ifade etmemesinin sağlanması için açılan bir davadır. Vasiyetname bir ölüme bağlı tasarruf olduğundan, vasiyetnamenin iptal edilmesini sağlayan davalara genel olarak ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları denilmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davasının Davalısı Olabilir?

Vasiyetnamenin iptali davası davalı statüsünde, tasarrufun geçerli kalması menfaatine olan kişiler yer almaktadır. Vasiyetnamenin iptali davası davalı kişiler vasiyet alacaklısı, atanan mirasçı, bir yükümlünün lehtarı, kurulan bir vakfın yönetim organı vs. olabilmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davasının Davalısı Olabilir?

Vasiyetnamenin iptali davası davalı statüsünde, tasarrufun geçerli kalması menfaatine olan kişiler yer almaktadır. Vasiyetnamenin iptali davası davalı kişiler vasiyet alacaklısı, atanan mirasçı, bir yükümlünün lehtarı, kurulan bir vakfın yönetim organı vs. olabilmektedir.

İstanbul Miras Hukuku*2022 | Miras Avukatı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir