Kategoriler
Blog

İstirdat Davası Nedir | Bağcılar 2022

İstirdat Davası Nedir | Bağcılar 2022

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat davası, icra takibi sonrası kişinin borçlu olmadığı halde, haksız olarak ödeme yaptığı durumlarda, parasını geri alabilmesini sağlayan bir davadır. Davayı borçlu olmayan ancak borçlu olmadığı halde borcu ödemek zorunda kalan herkes açabilir.

[njwa_button id=”7336″]

İstirdat Davası Şartları

-Borçlu, borçlu olmadığını düşündüğü bir paranın ödemesi durumunda istirdat davası açabilir.

-Paranın borçlu tarafından icra takibi sırasında ödenmiş olması durumunda istirdat davası açılabilir.

-Paranın borçlu tarafından cebri icra tehdidi altında ödenmesi sebebi ile istirdat davası açılabilir.

-İstirdat davası bir sene içinde açılmış olmalıdır.

İstirdat Davası Nedir | Bağcılar 2022
İstirdat Davası Nedir | Bağcılar 2022

 

İstirdat Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

İstirdat davasında görevli mahkeme takip konusu alacağın miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesidir. Yalnız, kira ilişkisinden doğan alacaklar için istirdat davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Öte yandan ticari dava niteliğindeki istirdat davasında ise asliye ticaret mahkemesi görevli kılınmıştır. İstirdat davasında yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri mahkemesi veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

İstirdat Davası Açılamayacağı Haller

-İtiraz geçici kaldırılmış ve kişi borçtan kurtulma davası açıp hakkında aleyhe hüküm verilmiş ise,

-İtirazın iptali davası açılmış ve borçlu aleyhine hüküm verilmiş ise,

-Borç zaman aşımı süresinden sonra ödenmiş ise,

-Kişiye icra takibi başlatılmamış ve buna rağmen kişi borçlu olmadığı bir parayı ödemiş ise dava açılamayacaktır.

İSTİRDAT DAVASININ SONUÇLARI

-İstirdat davası sonucunda mahkeme borçlu lehine karar verirse alacaklı, borçlunun ödediği parayı harç ve giderleriyle birlikte geri verecektir. Ayrıca alacaklı istirdat davasının harç ve giderlerinin ödenmesine de mahkûm edilir.

-İstirdat davası sonucunda mahkeme alacaklı lehine karar verirse ve borçlu haksız çıkarsa, davanın yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir