Kategoriler
Blog

Miras Avukatı Trabzon – Asal Hukuk 

Miras Avukatı Trabzon – Asal Hukuk 

Asal Hukuk Danışmanlığı, miras hukukundan doğan tüm dava ve çekişmelerle ilgili hukuki hizmetler sunmaktadır. Uzmanlaşmış vekillerimiz, miras hukukuna ilişkin dava ve çekişmelere yönelik avukatlık hizmeti vermektedir.

Miras hukuku alanında uzmanlaşmış vekillerimiz, miras davalarında müvekkillerimizin haklarını koruma ve savunmaya yardımcı olmak için profesyonellik ve titizlikle çalışmaktadır. Miras davaları arasında, mirasa ilişkin yetkisiz durumlara ilişkin davalar, mirasın taksimine ilişkin davalar, miras mülkiyetine ilişkin davalar ve miras paylaşımına ilişkin davalar bulunmaktadır.

Asal Hukuk Danışmanlık , miras hukukunda doğan tüm dava ve çekişmelerin hukuki hizmetleri sunmak için, özellikle miras hukukunda uzmanlaşmış vekillerden ve avukatlardan oluşan bir ekibimiz vardır. Ekibimiz, müvekkillerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak için güvenilir ve güvenilir mahkeme taktikleri ile donatılmıştır. Müvekkillerimizin haklarını korumak için, ekibimiz miras davalarının her aşamasından başarılı bir şekilde sorumludur.

Miras avukatı genellikle aşağıda verilen miras davası örnekleri ile ilgili davalarda çalışır:

Miras Avukatı – Asal Hukuk 

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)

Mirasta denkleştirme davası açmak,
Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası açmak,
Miras paylaşımı için miras davası açmak,
Tenkis davası açmak,
Muris muvazaası (Mirastan mal kaçırma) davaları,
Mirastan feragat sözleşmesi düzenlemek,
Mirasın reddi davası açmak,
Miras şirketinin yönetimini yapmak.
İzale-i şüyu
Terekenin tespiti davası
Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi
Mirasta istihkak (Mirasta hak ediş)
Ölüme bağlı tasarrufların iptali
Vasiyetnamenin yerine getirilmesi
Mirasın reddi
Mirastan yoksunluk
Mirastan çıkarma
Mirasın paylaşılması
Miras payının temliki

Miras hukuku alanında vekillik görevini üstlenen avukatlar, Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Bu avukatlar, konu sınırlaması olmaksızın her davada vekil olarak hizmet vermektedir. Ancak, avukatların uzmanlaşması ve sundukları hizmetin kalitesini yükseltmek amacıyla, belirli alanlarda daha çok dava almaları gerekmektedir. Miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar ölümle ilişkili tüm davalar, sözleşmeler ve tasarruflarda hizmet vermektedir. Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu 495-682. maddeleri arasındaki miras hukuku düzenlemeleri, miras davasının meydana gelmesine sebep olmaktadır.

 

miras avukatı
miras avukatı

Miras Avukatı – Asal Hukuk 

Miras Avukatı Görevleri Nelerdir?

Trabzon miras avukatları, müvekkillerinin haklarını muhafaza etmek ve hak kaybına uğramasını önlemek için, miras hukuku ile ilgili her türlü ihtilafta doğru analizler yaparak risk tespitlerinde bulunmaktadır. Miras davası yürütülmesi sürecinde, müvekkillerinin hukuki statüsünün doğru tespit edilmesiyle menfaatleri gözetilmektedir.

Miras avukatları, müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu durumda, miras avukatları, müvekkillerinin ortaya çıkan her türlü sorunu doğru analiz etmeli ve hukuki zemine oturtmalıdır. Ayrıca, müvekkillerin haklarını tespit etmeli ve yapılacaklar hakkında hukuki mütalaa sunmalıdır.

Böylece, müvekkillerin ortaya çıkabilecek riskleri minimize etme imkanı sağlanmış olacaktır. Miras hukukunda, ölen bir kişinin iradesi önemli bir yere sahiptir. Böyle bir durumda, mahkeme tarafından re’sen gözetilmesi ve hukuki yorumlama gerektiren durumlar için titiz bir muhakemeye ihtiyaç duyulur. Bu nedenle miras davasında avukat tutmak iyi bir fikirdir.

Miras Davasında Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Müvekkilin mirasını intikal sonucunda edinmesi için en iyi miras avukatını bulmak zorunludur. Çünkü riskleri öngören bu uzman hukukçular, hızlı ve doğru manevralarla müvekkili için en uygun sonucu elde etmek için çalışırlar. Aile içi miras davası süreci profesyonel bir şekilde ilerlemesi için kanun Yargıtay içtihatları ve diğer hukuki dayanaklarla desteklenen doğru muhakeme usulünün kullanılması gerekmektedir. Bu tür davalara avukatsız yaklaşılması, mirasçıların haklarından mahrum kalmaları veya 3’üncü kişilerin haksız çıkar elde etmesi gibi durumları oluşturabilir. Bu nedenle, miras alan kişiye hakkaniyetli ve adil bir sonuç elde etmek için en iyi hukuki desteği almak önemlidir.

Miras Avukatı Trabzon – Asal Hukuk 

Miras Davalarında Avukat Ne Kadar Alır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi miras avukatı ücretlerinin düzenlenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Avukatlık sözleşmesi ile belirlenen vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Bu çerçevede, Avukatlık Kanunu m. 164 ile de düzenlenmiş olan vekalet ücreti konusunda bir belirlemek mevcuttur.

Trabzon Barosu’nun tarifesi ile öngörülen miras davası avukat ücreti:

Mirasçılık belgesinin alınması davası için en az 10,500,00 TL
İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası için 25,000,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu değerin vekilden payına düşen miktarının %10’u

Mirasçılık belgesinin iptali davası için en az 15,000,00 TL
Tereke için ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine temsilci atanmasına ilişkin davalar için en az 15,000,00 TL
Mirasa defter tutulması davası için en az 20,000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
Tenkis ve mirasta iade davası için en az 38,000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası için en az 44,000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Miras Davası Ne Kadar Tutar?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Gider Avansı Tarifesine göre, miras davasının masrafının tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenir.
Yargılama masrafları, maktu veya nispi başvurma harcı, gider avansı ve vekalet ücreti kalemlerinden oluşmaktadır. Bu masraflar, davanın niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Davacı mahkeme veznesine başvurma harcı, gider avansı ve vekalet ücreti kalemlerinden oluşan masraf avansını yatırmak zorundadır. Aksi durumda dava reddedilecektir.

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Mahkeme, giderlerin hangi tarafa yüklenmesi, miktarı ve ödenme şekli gibi konularda, davadan sonra hüküm çıkartıldıktan sonra, Türk Hukuku’na göre ilamın altına yazılan kararla belirlenir. Davacı tarafının bu giderleri ödemesi esas alınmaktadır ve haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekmektedir.

Bu husus HMK m. 332 ile şu şekilde düzenlenmektedir: “Hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, mahkemece ilamın altına yazılır.

Miras Avukatı – Asal Hukuk 

Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçı Ne Demektir?

Türk Medeni Kanunu ve Anayasasının 35. maddesi ile miras hakkı güvence altına alınmıştır. Mirasçılar ikiye ayrılır: yasal mirasçı ve atanmış mirasçı. Evli olan mirasbırakanın eşi olmadığında durumunda ise, miras anne ya da babaya, anne ya da baba olmadığında ise büyük anne veya büyük baba mirasçı olacaktır. Miras hukuku uyarınca, mirasçıların kalacak malları düzenlenen oranda paylaştırılacaktır.
Miras hukukuna dair olan terekenin durumu, murisin malvarlığının mirasçılara intikali ve murisin hayattayken gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarrufların konu edildiği miras davası, tüm bu uyuşmazlıklardan ortaya çıkan hukuki problemleri çözmek için kullanılmaktadır.

Kanun, mirasçı olabilmek için belli şartlar çerçevesinde sistem kurmuştur. Anayasanın 35. maddesi, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğunu ve bu haklardan kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceğini hükme bağlamıştır.

Miras hukuku, yasal mirasçı, atanan mirasçı, mirastan feragat, mirastan reddinin iptali, saklı pay, saklı paya tecavüz, tenkis, istihkak, miras sözleşmesinin iptali, vasiyetnamenin iptali, saklı pay mirasçı atama gibi birçok konuyu düzenler. Bu konularda mirasçı kavramının da belli özellikleri ve şartları bulunmaktadır.

Hangi Durumlarda Miras Davası Açılır?

Miras hukuku, kişinin ölümü ile malvarlığında ortaya çıkan hukuki durumu konu edinir. Bir kimsenin ölümü ile malvarlığının sona ermesi düşünülemez. Murisin ölümü ile malvarlığı “tereke” adını alır.

Tereke, murisin malvarlığında bulunan hak ve alacakların dahil edildiği “aktif tereke” ve borçların dahil edildiği “pasif tereke” olarak ikiye ayrılarak incelenir. Miras bırakanın ölümü ile terekede bulunan aktif ve pasif malvarlığı değerleri külli halefiyet prensibi gereği doğrudan mirasçılara geçer.

Miras avukatının görevi miras taşıma, miras sorgulama ve miras hakkını elinde bulunduran mirasçıların davaları, izale i şuyu, mirastan mal kaçırma gibi davaların desteği

Miras Avukatı Trabzon – Asal Hukuk 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir