Kategoriler
Blog

Miras Hukuku Avukat Ücreti 2023

Miras Davası Avukat Ücreti 2023

Miras hukuku bir gerçek kişinin ölümü veya kaybolmasından sonra mal varlığının kime ve nasıl intikal ettiğini ve borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödendiğini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Miras paylaşımı, mirasçıların oranı ve miras payı hesaplama kriterleri miras hukukunun en önemli sorularındandır, bu nedenle uyuşmazlıkların bir miras avukatı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Miras hukuku, 721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495 ila 682. maddelerinde düzenlenmiştir.

Miras payı, eş mirası ve mirasın paylaşımından doğan davalar için ilgili yazılara başvurabilir veya doğrudan büromuzdan hukuki hizmet alabilirsiniz.
Her miras davası ayrı bir yazı konusudur. Mirasta vekalet ücreti, bir sözleşmenin bulunmaması veya sözleşmenin geçerli olmaması durumunda Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre belirlenir.

Miras Avukatı Hizmetlerimiz:

Mirasçılık belgesinin alınması
Mirasçılık belgesinin düzeltilmesi davaları
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Vasiyetnamenin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi

Vasiyetnamenin tenfizi davası
Vasiyetnamenin iptali davası
Tenkis davası
Muris muvazaasından kaynaklı işlemlerin iptali için açılacak davalar

Mirasın reddi davaları
Miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar
Miras sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi
Tereke tespiti davası

Paylı mülkiyete dönüştürme davası
Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şüyuu davası)
Tapu iptali ve tescili davaları
İntikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Miras avukatının görevleri nedir?

Miras avukatları, tüm miras ihtilaflarında müvekkillerinin çıkarlarını temsil eden, belirli ihtilaflarda doğru analizlerle riskleri tespit eden ve müvekkillerini hak kaybına karşı koruyan hukuk danışmanları ve avukatlardır.

İstanbul miras avukatları, miras davalarını yürütürken müvekkillerimizin hukuki durumlarını doğru tespit ederek ve hak kayıplarını önleyerek menfaatlerini korur.

Miras hukukunun aile üyeleri, kardeşler, anne baba ve çocuklar ile diğer yakın akrabalar arasındaki uyuşmazlıkları ilgilendirdiğini bilen en iyi miras avukatları, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve miras tahkim davalarında ailelere yardımcı olabilir.

Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı miras hakkının yarattığı ekonomik menfaat yanında, murisin malvarlığının pasif kısımları olarak nitelendirilen borçları da mirasçılar bakımından risk konusudur.

Bu gibi konularda ve ülkemizde sıklıkla gündem konusu olan aile içi miras davası sürecinde miras hukukunda en iyi avukat hizmeti alınması bu süreçlerin daha profesyonel ilerlemesini sağlamaktadır. Bu şekilde ailevi ilişkilerin korunması da mümkün olur.

Avukatsız miras davası yürütülmesi, mirasçıların miras paylarından yoksun kalması veya 3’üncü kişilerin haksız çıkar elde etmesi gibi durumlar yaratabilir.

Söz konusu risklerin bertaraf edilmesi ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasının engellenmesi için alanında uzman bir avukatın hukuki desteğini almak zaruri bir ihtiyaçtır.

En iyi miras avukatları mirasın intikali sonucunda müvekkili için ortaya çıkması muhtemel söz konusu riskleri öngörür. Ardından miras davası esnasında hızlı ve doğru manevralarla süreci müvekkili yararına yönetir.

Muris Kimdir?

Muris; miras bırakan kişidir, müteveffadır. Her miras olayında en nihayetinde bir miras bırakan vardır, çünkü miras bırakan olmazsa ortada bir miras ve mirasın geçişi mevcut olmayacaktır. Sadece gerçek kişiler muris olabilir, tüzel kişilerin muris sıfatını alması mümkün değildir. Her insan miras bırakan yani muris olabilir. Mirasın az veya çok olması bunu değiştirmez.

Miras Davası Avukat Ücreti 2023

İstanbul Barosu’nun tarifesi ile öngörülen miras davası avukat ücreti:

Mirasçılık belgesinin alınması davası için en az 10,500,00 TL
İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası için 25,000,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu değerin vekilden payına düşen miktarının %10’u
Tereke için ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine temsilci atanmasına ilişkin davalar için en az 15,000,00 TL
Mirasçılık belgesinin iptali davası için en az 15,000,00 TL
Mirasa defter tutulması davası için en az 20,000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
Tenkis ve mirasta iade davası için en az 38,000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası için en az 44,000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Miras Hukuku Neler İçerir?

Miras Hukuku Vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirastan yoksun bırakma (Evlatlıktan Red), Mirası Red, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat, Miras Paylaşımı, Tenkis davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal, Mirastan Mal Kaçırma nedeniyle tapu iptal, Denkleştirme davası, Miras Sebebiyle İstihkak davası gibi çok yönlü ve çok teknik iş ve işlemleri içermektedir.

Miras Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

Miras davası mahkemesi için görevli olan mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Sulh Hukuk Mahkemesi ise mirasçının son ikametgah adresine göre belirlenmektedir.

Fakat davanın gidişatı ve duruma göre mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne transfer edilmesi de söz konusu olabilir. Özellikle tapu tescil gibi konularda dava, Sulh Hukuk Mahkemesi kapsamında değil, Asliye Hukuk Mahkemesince değerlendirilir.

Miras Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Birincisi, vasiyet eden sağlıklı ise, mirasçılar anlamında miras hakkı yoktur. Mirasçının hukuki durumuna “bekleme durumu” denir. Bu nedenle miras bırakan hayattayken miras davası açılamaz. Mirasın birinci şartı, mirasbırakanın ölümü ve mirasın başlamasıdır. Miras davaları genellikle zamanaşımına tabidir. Ardından, her bir miras davası türü için zaman aşımını inceliyoruz.

Bir miras sertifikasının iptali için herhangi bir zamanaşımı yoktur. Bu nedenle, miras sertifikasını her zaman silmenizi rica ediyoruz. Tereke taksiminin sonuna kadar tazminat davası açılmalıdır.

TBK m. 146’dan sonra tazminat talepleri 10 yılda zaman aşımına uğrar. Tenkis davalarında iki zaman sınırlaması vardır. Başlangıçta, mirasçının zorunlu pay ihlâlini öğrendiği tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.

Ayrıca, 5 yıllık zamanaşımı vasiyet edenin ölümü veya mirasın başlamasından itibaren geçerlidir. Miras ödüllerinin iki zaman aşımı süresi vardır. Öncelikle, davacının mirasçı sıfatına sahip olduğu ve iyi niyetli davalının taşınmazın değerini elinde tuttuğunu öğrendiği andan itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi işler.

Davacıların ayrıca vasiyet edenin ölümünden veya vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıl, kötü niyetli sanıklar için 20 yıl zamanaşımı süresi vardır. Ölen kişinin muvazaa halinde, herhangi bir zamanaşımı veya zamanaşımı süresi yoktur.

Mirasçının mirasçının adını öğrenmesinden ve iptal sebebini öğrenmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süresi vardır. Her halükarda, iptal davası da zamanaşımına uğrar. İyi niyetli sanıklar için, vasiyetçinin ölümünden veya vasiyetin başlamasından itibaren 10 yıl. Kötü niyetli şüphelilerin 20 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır.

Miras Davası için Dilekçe Avukat Ve Danışmanlık
Miras davası örnek dilekçe yazmak oldukça önemlidir. Yazılan bu dilekçe aracılığı ile dava talebinde bulunulur. Bu dilekçe sonradan değiştirilemez ve mahkeme sırasında dilekçede yazılanlar doğrultusunda hareket edilir.

Avukat olmadan hazırlanan dilekçelerde usulün yanlış olması ya da yanlış anlaşılabilecek bilgilerin verilmesi davanın tüm seyrini değiştirebilir. Bundan dolayı miras davası için dilekçe yazarken uzman bir avukattan destek almak gerekmektedir.

miras avukatı, miras hukuku, miras hukuku avukatı, miras danışma hattı, miras hukuku uzman avukat, en iyi miras avukatları, tc miras hukuku, miras hukuku 2023 miras hukuku davaları, türk miras hukuku, miras avukat, veraset avukatı, miras davası avukatı, avukat miras hukuku, miras davasına bakan avukatlar, miras hukukunda en iyi avukat, veraset hukuku, ünlü miras avukatları, miras davalarına bakan avukatlar

Kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra, ölen kişinin aktif ve pasif mal varlığının, kişinin atanmış ya da yasal mirasçılarına nasıl intikal edeceği ile ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denir.

Miras hukuku alanındaki ihtilaflara çözüm arayan davalara miras davaları denilmektedir.

Miras hukukunu ilgilendiren birçok dava türü vardır. Tereke, tasarrufun iptali, miras sözleşmesi ve iptali, vasiyetin iptali ve tenkisi vb. davalar bu davaların başlıcalarındandır.

Miras hukukundan kaynaklanan davalarda hak kaybına uğramamanız için miras hukuku alanında bilgi sahibi olduğunu miras avukatları ile çalışmanız faydalı olacaktır.

Miras Hukuku Avukat Ücreti 2023

MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?

Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesine göre; “Mirasın reddi mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi sözlü veya yazılı red beyanını bir tutanakla tespit eder” hükmü gereğince mirasın reddinin Miras avukatı vasıtasıyla mahkeme kanalıyla mümkün olabileceği anlatılmaktadır.

Yargıtay’ın önemli bir kararına göre; Ayrıca Ölüm anında tereke borca batık ise, miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır.

Miras Hukuku Avukat Ücreti 2023

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir