Kategoriler
Blog

Miras Hukuku Davaları İzmir

Miras Hukuku Davaları İzmir

Miras Hukuku Vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirastan yoksun bırakma (Evlatlıktan Red), Mirası Red, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat, Miras Paylaşımı, Tenkis davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal, Mirastan Mal Kaçırma nedeniyle tapu iptal, Denkleştirme davası, Miras Sebebiyle İstihkak davası gibi çok yönlü ve çok teknik iş ve işlemleri içermektedir.

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek kalmayacaktı. Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir.

Kısaca söylemek gerekirse kişinin ölümü ve gaiplik durumunda ölen kişinin mal varlığının paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

İstanbul Miras Avukatı ile İstanbul hukuku alanındaki yaşanılan sorunların bir çözüme ulaşılabilmesi için görev yapan avukatlar vardır. İstanbul miras davası yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan branşlaşma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu alandaki uzmanlara İstanbul miras avukatı olarak da halk arasında denir.

Miras Avukatı miras hukukuna ilişkin dava, iş ve işlemlerin yürütülmesi takibi ve sonuçlandırılması alanında çalışan Türkiye’de Barolara kayıtlı avukatlar tarafından miras davalarına ilişkin temsil faaliyetleri yürütülmesidir.

Muris, yani miras bırakan ölümünden önce yapmış olduğu bir takım tasarruflarla, mirasçılarının miras paylarını almalarına engel olabilir. Ya da yine miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların iptalini gerektirecek nedenler mevcut olabilir.

Miras Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Mirasbırakanın ölümü ile birlikte miras açılır ve bu andan itibaren mirasla ilgili birçok dava gündeme gelebilmektedir. Terekenin korunması önlemleri, vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkisi, denkleştirme, miras sebebiyle istihkak ve miras ortaklığının giderilmesi gibi miras hukukundan doğan pek çok dava söz konusu olabilmektedir.

Dava açılmadan önce, yetkili mahkemenin tespiti için, miras bırakanın ikamet ettiği adresin tespiti gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun yetkili mahkemeye ilişkin 576. Maddesi: “Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır.

Tereke

Tereke miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Miras bırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir.

Tenkis Davası

Miras paylarının bir kısmı kanun tarafından korunmaktadır. Yani miras bırakan sağken bu payları engelleyecek işlemleri gerçekleştiremeyecektir. Bu durumda söz konusu tasarruflar tenkise tabi olmaktadır. Miras bırakan bazı hallerde saklı pay sahibi mirasçıların haklarını zedeleyecek şekilde işlem yapmış olabilir. Saklı pay sahibi mirasçı miras bırakanın yaptığı tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır.

Mirasta Mal Paylaşımı

İstanbul Miras Avukatı ile miras paylaşımı birinci zümre olarak seçilen bireyler, miras bırakan kişinin alt soyunu oluşturur. Miras bırakan kişinin eş çocuk ve torunları birinci zümreye dahil edilir. İkinci zümre olarak belirlenen kişiler ise anne ve babasıdır. Kardeşleri ve yeğenleri de bu gruba dahil edilir. Bu zümrede olan kişilerin mirastan faydalanabilmesi için birinci zümredeki insanların hayatlarını kaybetmeleri gerekir.

Mirasçı olabilmek için şartlar vardır:

Sağ olmak
Hak ehliyetine sahip olmak yani kişinin borç altına girebilmesi için ehliyettir.
Mirastan yoksun olmamak yani mirastan men edilmemek gerekir.

Miras hukuku miras bırakılacak kişilerin verilecek oranlar tablo şu şekildedir:

Birinci zümre   3/4’ü , Anne baba 1/2’si
Kardeşler 1/4’ü , Eş birinci zümre Terekenin 1/4’ü
Eş ikinci zümre Terekenin 1/4’ü Eş üçüncü zümre Terekenin yarısı
Eş tek Terekenin yarısı

Mirastan Feragat

Mirastan feragat, mirastan vazgeçme anlamı taşır. Miras bırakan kişi ile mirasçısı arasında yapılacak bir sözleşme ile mümkündür. Bu sözleşmenin adı da mirastan feragat sözleşmesidir. Bu sözleşme ile miras bırakanın vefatı halinde mirasçının mirastan bir hak talep etmemesi amaçlanır. Mirasçı belli bir hak alarak da bu sözleşmeyi imzalayabilir, hiçbir hak iddia etmeden de bu sözleşmeyi imzalayabilir. Mirastan feragat eden mirasçı Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesi uyarınca mirasçılık sıfatını kaybeder.

Reddi Miras Nedir?

Miras bırakan kişinin mal varlığını bıraktığı kişiler tarafından miras reddedilir. Çeşitli nedenlerden dolayı miras reddedilir. Mirasın reddi, önceki zamanda etkili olarak hayatının sona ermesi anından itibaren geçerlilik sağlar. İstanbul Miras, mirası kabul etmeyen miras bırakılan kişi, mirası bırakandan önce hayatını kaybetmiş gibi paylaşılır.

Yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar, mirası reddetme talebi için üç aylık süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine yazılı veya sözlü beyanlarını ileterek reddi mirası yapabilirler. Mahkemeden reddi miras ile alakalı belge alınabilir.

Reddi Miras Süresi Nedir?

Mirasçıların mirası reddetmesi için geçerli süre 3 aydır. Bu süre içerisinde miras, mirasçılar tarafından reddedilmezse reddi miras gerçekleşmez. 3 aylık zamanaşımı süresi mirasbırakanın ölümü ile başlar.

Miras Hukuku Takip Ettiğimiz Davalar

Veraset İlamı

Denkleştirme Davası

Mirasta Tenkis Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Terekeyle İlgili Her Türlü Tespit,

Defter Tanzimi ve Taksim Davası

Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)

Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması Davası

Mirasçıların Miras Talebi ve Reddi Miras (Mirasın Reddi ) Davası

Miras Taksim Sözleşmesi Düzenlenmesi İçin Danışmanlık

Muvazaalı (Danışıklı) Miras Hukuku İşlemlerine Karşı İptal Davası

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlenmesi İçin Danışmanlık

Vasiyetname ve Mirasçı Tayini Sözleşmesi Düzenlemek İçin Danışmanlık

Miras Hukuku ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda güncel hukuki paylaşımları yaptığımız gibi blog sayfamızdan da güncel haber ve yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Miras Hukuku Davaları İzmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir