Kategoriler
Blog

Miras Paylaşımı Davası Nedir?

Miras Paylaşımı Davası Nedir?

Miras davası nedir? Vefat eden bireyin veya gaipliği mahkemece yargı altına alınmış kişilerin, arkalarında bıraktıkları varlıkları, alacakları ve borçlarının bütünü “miras” adı altında toplanır.

Hukuki olarak “Tereke” adı verilir. Mirasçılar, medeni hukuk dalında ikiye ayrılır;

Vefat eden murisin anne ve babası,
Murisin nikahlı eşi ve çocukları,
Kardeşleri,
Çocuklarının çocuklar (torunları),
Annesinin annesi (büyükanne) ve babasının babası (büyükbaba).

Kanunda yer alan yasal mirasçıların bütünü aynı zamanda hak sahibi olamaz. Eğer kardeşi sağ ise bu haktan kardeşinin çocukları yaranamaz. Yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılar da bulunur. Atanmış mirasçılar, murisin (miras sahibi) vefatından önce düzenlediği vasiyetnameye dahil ettiği mirasçılara denilir. Yasal mirasçılar ise murisin herhangi bir beyanı olmaksızın hak sahibi olan kişilerdir.

Miras Hukuku 

Miras hukuku, gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde kişiye ait olan mal varlıkları düzenleyen hukuk dalına denir.

Miras hukuku miras alan kişilerin mirasın kullanımı veya dağıtımı hakkında nasıl davranmaları gerektiğini belirler. Bununla birlikte, miras hukukunda özel durumlar da mevcuttur. Örneğin, miras alma hakkının sadece kanuni mirasçılara (yani mirasa konu olan kişinin doğrudan akrabalarına) ait olması gibi. Miras hukuku, miras alan kişinin mirasını ne şekilde kullanacağını, yönetmesini ve dağıtmasını belirleyen kuralları ve hükümleri içerir.

Tenkis Nedir?

Tenkis sözlük anlamı itibariyle, azaltma veya eksiltme demektir. Tenkis davası ise murisin mirasçılarının haklarını aşacak kadar pay alması halinde yeterli payı alamayan saklı pay sahiplerince açılan davadır. Bu dava murisin ölümünden sonra görülebilecek bir davadır.

Yasal Mirasçı Ne Demektir?

Murisin iradesine bağlı olmayan ve ölümü halinde doğrudan kanundan kaynaklı bir miras hukuku statüsüdür.

Yasal mirasçılar, bir kişinin ölümü halinde, ölen kişinin mal varlığı yasal olarak miras alma hakkı sahibi olan kişilerdir. Yasal mirasçılar, emanet ve bulunduğu yere göre, ancak genellikle ölen kişinin eşi, çocukları, ebeveynleri, ebeveynleri veya diğer yakın akrabalarıdır. Mirasın yönetimi ve yönetimi, okullar ve bölgelerin yasal düzenlemelerine ve yasal mirasçıların haklarına göre belirlenir.

Reddi Miras Nedir?

Murisin ölümü üzerine yasal ya da atanmış mirasçıların, ölen kişinin tüm borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan, mirastaki hak ve yükümlülüklerini reddetmesi durumudur.

Vasiyetin Açılması Davası Nedir?

Vasiyet bırakan kişinin ölümü halinde vasiyetin mahkemeye iletilmesi ile açılacak olan davaya vasiyetin açılması davası denir.

Vasiyetin açılması davası, bir kişinin ölümü sonrasında, geride bıraktığı vasiyetnamenin geçerliliğinin veya yorumunun belirlenmesi için açılan bir mahkeme davasıdır. Bu tür bir dava, vasiyetnamenin doğru bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı, ölen kişinin zihinsel durumunun vasiyetname hazırlama anında uygun olup olmadığı veya vasiyetnamenin açık veya belirsiz bir şekilde ifade edildiği gibi konuları ele alabilir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, kişilerin noter ya da mahkeme kararı ile mirasçı olduklarını resmi olarak belirten belgedir. Noterden veraset ilamının temin edilebilmesi için mirasçılar arasında soy bağının bulunması gerekir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçılar, murisin kan hısımları, evlatlık ve alt soyu ile hayatta olan eşidir.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras davası kapsamında açılan oldukça fazla dava türü mevcuttur.

Mirasçılar tarafından açılması mümkün olan birkaç miras hukuku davası örneği vermek gerekirse:

Tenkis davası,
İstihkak davası,
Tapu iptal davası,
Veraset belgesinin iptali davası,
Miras sözleşmesinin iptali davası
Taksim ve İzale-i Şuyu davaları
Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava
Vasiyetnamenin İptali Davası
Vasiyetnamenin İfası Davası
Terekenin Korunmasına İlişkin Dava
Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
Miras Payının Temlikinden Doğan Dava
Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası
Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Talebine İlişkin Tenkis Davası

Mirasın Paylaştırılması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davası
Miras Hukukunda Terekeye Dahil Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Dava
Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava
Mirasın Reddi Kararının İptali Davası
Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası
Mirasın Mirasçılar Tarafından Gerçek Reddine İlişkin Dava
Mirasın (Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası

Miras avukatı tuttuğunuzda avukatınız olarak sizin için yasal her türlü işlemi yerine getirir ve açılması gereken davaları açarak süreci yönetiriz.

Miras hukuku dilekçe aşamasından davanın nihayetlendirilmesine kadar bu alanda yetkili bir avukatın ilgilenmesini gerektirecek kadar kapsamlı bir süreçtir.

İstanbul miras avukatı aradığınızda sizlere Asal Hukuk Danışmanlık olarak gerekli hukuki desteği vermekteyiz.

Miras Davalarında Verdiğimiz Hizmetler

Miras hukuku ve miras davaları ile alakalı müvekkillerimize aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Bunlar ;

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuu)
Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası
Terekenin Korunmasına İlişkin Davalar
Mirasta Tenkis Davası
İstihkak Davası
Denkleştirme Davaları
Terekenin Korunmasına İlişkin Miras Davaları
Muris Muvazaası Davası
Miras Hakkına Tecavüz Davaları
Mirasçı ya da Mirasçıların Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
Miras Sözleşmelerinden Kaynaklı Miras Davaları
Mirasbırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
Mirasın Paylaştırılması İle Alakalı Davalar
Miras Taksiminin İptali Davası
Mirasın Reddi Davaları
Mirasın Reddi Kararının İptali Davaları
Tereke Borcundan Kaynaklanan Miras Davaları
Borçlu Mirasçıya Kayyım Atanması İle Alakalalı Miras Davaları
Vasiyetnamenin İfası ve Vasiyetnamenin İptali Davaları
Tapu İptal Davası
Miras Sözleşmelerinin İptali Davası
Taksim Davaları
Veraset Belgesi Davaları

Miras Davalarına Bakan İlgili Mahkeme Nedir?

Bu davalara bakmakla yükümlü mahkemesi, asliye hukuk mahkemesidir. Murisin mirasının tespit edilmesi ve velayetinin duyurulması ili alakalı davalar sulh mahkemelerinde görülür. Miras davaları, murisin taşınmazlarının var olduğu bölgedeki mahkemelerde görülür.

Miras Paylaşımı Davası Nedir?

Miras bırakanın ölümü üzerine kanuni ve atanmış mirasçılar kendi aralarında anlaşarak terekeyi paylaşabilirler. Mirasçılar terekenin paylaşımı üzerinde anlaşmaya varamazlarsa, kendi aralarında anlaşmaya yanaşmamaları veya anlaşma ile mirası paylaşmak istememeleri halinde ise mirasçılardan biri tarafından “Miras paylaşımı davası” açılması suretiyle sulh hukuk mahkemesinden mirasın paylaşılmasını talep edebilir.

Miras paylaşımı davası açmak için bir süre yoktur. Mirasın paylaşılması konusunda tüm mirasçılar anlaşamazlarsa her mirasçı paylaşmanın mahkeme eli ile yapılması için Miras paylaşımı davası açabilir.

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

En uzun süren davalar arasında yer alan miras davaları için Adalet Bakanlığı 731 günlük yargılama süresi öngörmektedir. Davaya itiraz edilmesi sebepli olarak bu süreç daha fazla uzayabilmektedir. Davanın takibi ve usullerine uygun açılması ile ilgili miras hukuku alanında deneyimli bir avukata vekalet verilerek süreç daha hızlı ve lehte sonuçlanabilir.

TAŞINMAZ VE TAPU NEDİR?

Mavi renkli tapu, taşınmazın niteliğinin “arsa” olduğunu ve üzerinde yapı bulunmadığını ifade eden taşınmazlar için tanzim edilir. Mavi renkli tapu belgesi düzenlenen taşınmazlar henüz kat mülkiyetine geçilmemiş olduğunu gösterir. Mavi renkli tapusu olan taşınmazda, taşınmaz sahibi alan içerisinde bütün tarımsal faaliyetleri yürütebilir veya hayvancılık yapabilir.

Kırmızı renkli tapularda ise bahse konu mülkün inşaat ruhsatı almasının ardından projenin onaylandığını mülkiyet kullanım alanlarının ve bu söz konusu alanların hisselerinin belirlendiği bağımsız bölümleri gösteren tapu türüdür.

İki renk olarak düzenlenen tapular arasında belli farklılıklar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse mavi renk tapuya haiz taşınmaz mülk inşası için uygun olmadığından dolayı üzerine inşaat yapmak için satışa sunulamaz. Dolayısıyla sonradan bir sorunla karşılaşmamak için bir konut satın almadan önce o konutun tapusunun hangi nitelikte olduğunu mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Tapunun mirasçılara intikali nasıl yapılır?

İNTİKAL, tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adlarına Medeni Kanun hükümlerine göre tescil işlemidir. sorgulanıp seçilir. Başvuru, (Kaydet) ve (Uygula) butonlarına basılarak başvuru kayıt altına alınır.

Mirasın varislere intikali nasıl gerçekleşmektedir?

İntikal işlemlerinde tapu dairelerinde gerekecek evraklar ise şunlardır: Mirasçılık belgesi (veraset ilamı), varislerin kimlik fotokopileri, vesikalık fotoğrafları (Kimliklere adres telefon bilgileri yazılmalıdır). Bu evrakları ilgili tapu dairesine vererek varislerden herhangi biri bu işlemleri başlatabilecektir.

Tapu intikali için tüm mirasçılar gerekli mi?

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işlemine mirasın intikali denir. Bunun için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir.

Tapu intikali kaç gün sürer?

Bilindiği üzere vefat eden bir kişinin taşınmaz mallarının mirasçılara verilmesi işlemine tapu intikali adı verilmektedir. Ortalama 7 gün süren bu işlem, karşılaşılan durumlara göre değişebilmektedir.

Tapu intikal işlemlerini kim yapar?

Tapu intikali ölen kişinin tapulu olan mallarının mirasçılarına tescil edilmesi işlemidir. Tapu intikalleri Tapu Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Intikal işlemi yapılmadan satış yapılabilir mi?

Miras kalan gayrimenkulün satışını gerçekleştirmeden önce miras intikalinin yapılması gerekmektedir. Mirasın intikali, miras kalan mülk ve borçların varislere geçişi işlemidir.

Miras kalan evin kardeşlerden birine devredilmesi için ne yapılmalıdır?

Mirasın payının kardeşe devri konusunda noter onaylı bir sözleşmeye gerek yoktur. Miras payının kardeşe devredilmesi, her iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılarak ve bu sözleşmenin her iki tarafın imzalanmasıyla yapılmaktadır.

Miras Paylaşımı Davası Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir