Kategoriler
Blog

Mirasçının Alacaklıların Açabileceği İptal Davası

Mirasçının Alacaklıların Açabileceği İptal Davası

Miras hukuku, miras hakkının kanunlar ile güvence altına alan hukuk dalıdır. Miras hukukunda mal bölümü miras sahibinin vefat etmesinden sonra yapılır. Miras hukuku kanunlarla sabit olmuş, ölüme bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Miras hukukunda miras hakkı ve miras payı bulunduğunda mal paylaşımı ortaya çıkar. Mirası bırakan kişi hayatta iken mülklerini ve haklarını varisleri doğmadığı için miras hukukunda mal paylaşımı kapsamında kullanamaz.

Mirasa konu olan malların hepsinin toplamına tereke denir. Tereke mirasın da eş anlamlısıdır. Mirasa yani terekeye konu olan malların paylaşımı ve tereke tespit gibi tüm konular miras hukuku alanına girer.

Miras paylaşımı, ölmüş olan yada gaipliğine karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması halinde mirasın tamamı yasal mirasçılar arasında paylaştırılır.

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vasiyetname varsa miras paylaşımı vasiyetname doğrultusunda, murisin isteklerine göre yapılır. Saklı paylı mirasçıların saklı paylarına tecavüz edilmiş ise bu mirasçılar tarafından tenkis davası veya vasiyetnamenin iptali davası açılabilir.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Yasal Mirasçılar

Türk Medeni Kanunu’ nun 495. Ve 502. Maddeleri arasında düzenlenen ve belirlenen yasal mirasçılar aşağıda yer almaktadır:

Kan Hısımları (Altsoy, Ana ve Baba, Büyük Ana ve Büyük Baba, Evlilik Dışı Hısımlar)
Sağ Kalan Eş
Evlatlık
Devlet

Reddi Miras Süresi

Reddi miras süresi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilmiştir. Mirasın reddi talebinde bulunabilmek için süre kısıtlaması getiren bu maddeye göre; yasal veya atanmış mirasçı tarafından mirasın reddedildiği hususu üç ay içerisinde murisin terekesinin açıldığı Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak bildirilmelidir.

Mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılardır. Atanmış mirasçı, miras sözleşmesi ile mirasçı atanmış olsa bile, mirası reddedebilir. En yakın mirasçıların hepsinin mirası reddetmesi halinde miras devlete(hazineye) geçmez. Bu halde mirasın resmi tasfiyesi yapılır.

Üç aylık sürenin işlemeye başladığı haller farklılık arz etmektedir. Yasal mirasçılar için üç aylık süre murisin ölümüyle başlar. Yasal mirasçılar kendilerine miras kaldığını murisin ölümünden daha sonra öğrendiklerini ispat eder iseler, üç aylık sürenin işlemeye başladığı an öğrenme anı olarak kabul edilir.

Atanmış mirasçılarda ise üç aylık reddi miras süresi mirasçı olduklarını öğrendikleri yani kendilerine tebliğ edildiği anda işlemeye başlar. Kanunda belirtilen bu süreler içerisinde reddi miras yapılmadığı halde miras kabul edilmiş sayılır.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçının Alacaklıların Açabileceği İptal Davası

Uygulamada miras bırakanın değil de mirasçıların borçlu olması halinde miras bırakandan kendisine intikal edecek mal varlığının alacaklılar tarafından haczine engel olunması amacı ile mirasın reddi yoluna başvurulduğu görülmektedir. Yani babasından kalan evin kendi alacaklıları tarafından haczedilmesine engel olmak isteyen mirasçı mirası reddetmekte ve kendi payı diğer mirasçılara kalmaktadır.

Mirasçıların alacaklılarının korunması Türk Medeni Kanunu madde 617’de düzenlenmiştir. Bu madde ile alacaklılara mirasın reddi işleminin iptali için dava açma hakkı tanınmıştır.
Şöyle ki; malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılara zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilmektedirler.

Mirasın reddi işlemine karşı açılacak iptal davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Alacaklıların asliye hukuk mahkemelerine mirasın reddinin iptali kararı verilmesini talep etmek için mirasın reddedildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Miras Ve Reddi Miras

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir