Kategoriler
Blog

Mirastan Mal Kaçırma | Aydın 2022

Mirastan Mal Kaçırma | Aydın 2022

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Muvazaa; sözleşme veya başka bir hukuki işlem yapan tarafların görünürde yaptıkları işlemin arkasında başka hukuki sonuçlar konusunda anlaşmalarıdır. Hukuk düzeni muvazaalı sözleşmeleri geçersiz kabul etmektedir. Ancak bu işlemler dava ile geçersizliği tespit edilene kadar geçerliymiş gibi işlem görür.

Mirastan mal kaçırma, diğer adıyla muris muvazaası, miras bırakacak olan kişinin bir takım mallarını mirasçıların birisinden veya tamamından kaçırmak maksadıyla başka bir kişiye tapuda satmış gibi göstermesidir.

Muris Muvazaasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olup, yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Muvazaa şartlarının gerçekleşmesi için üç koşulun bir arada bulunması gerekir bunlar:

-Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olmalı,

-Üçüncü kişileri aldatma amacı olmalı,

-Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

[njwa_button id=”7336″]

Muris Muvazaası Nedeniyle Kimler Dava Açabilir?

Mal kaçırma davası, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen her mirasçı tarafından açılabilen davalardır. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar mirastan mal kaçırma davası açabilirler.

Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı ihlal edilen tüm mirasçılar, muris muvazaası hukuki sebebine dayanarak dava açabilirler. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İçtihat)

Muris Muvazaası Davasında İhtiyati Tedbir

Muvazaa davası dava dilekçesinde, dava konusu taşınmazla sınırlı olmak üzere, tapu siciline üçüncü kişilere devri engellemeye yönelik ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar verilmesi ve bunun için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılması talep edilmelidir.

Mirastan Mal Kaçırma | Aydın 2022
Mirastan Mal Kaçırma | Aydın 2022

 

Muris Muvazaasının Şartları

-Görünüşteki İşlem Şartı

-Muris Muvazaası Anlaşması

-Üçüncü Kişileri Aldatma Amacı

Muris Muvazaasının İspatı

Mirastan mal kaçırma davasında muris muvazaası ispat yükü davacı tarafta yani mirasçılardadır. Mirastan mal kaçırma davası için özel olarak gösterilen muris muvazaası ispat araçları söz konusu olmadığı için mirasçılar burada her türlü ispat aracı kullanabilir. Mahkeme hukuka uygun olmayan yollarla elde edilmiş delilleri vereceği kararda esas alamaz. Hatta bu deliller kişi için cezai sorumluluk doğurabilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası; bir taşınmaz üzerinde hukuka aykırı olacak şekilde, tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme vasıtasıyla düzeltilmesi için açılmış dava türüdür.

-Murisin mirastan mal kaçırması sebebiyle

-Oluşan hukuki ehliyetsizlik sebebiyle

-Hata, hile, korkutma gibi irade dışı başka birinin üzerine mal geçirme sebebiyle

-Vasiyetnamenin geçersiz olması nedeniyle

-Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle

-Yapılan hatalı kadastro tespiti sebebiyle

-Vekalet görevinin kötüye kullanılmış olması nedeniyle

-İnanç sözleşmesine dayalı olması durumunda vb. gibi sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır.

Yargıtay Kararları

“Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.” Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/12665 Karar No: 2014/14001

Belirtmek gerekir ki; gerçek bedeli alınmak suretiyle yapılan satışlarda temlikin mirasçıdan mal kaçırma amacıyla yapıldığından söz edilemez. Bu gibi durumlarda yapılan satış işlemi muvazaalı olmadığından muris muvazaası iddiası ile açılan davaların reddi gerekeceği kuşkusuzdur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/1218 E., 2021/688 K., 03.06.2021 T.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir