Kategoriler
Blog

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir

Muvazaa; bir hukuki birlikteliğin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında yargı ve netice doğurmayan bir görünüş yaratmak mevzusunda yaptıkları gizli saklı anlaşmalardır.

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası; mirasbırakanın mirascılarını mal bırakmamak için yada mal kaçırmak için, mirasbırakan ve sözleşmenin karşı tarafıyla aslolan niyetlerini gizleyerek görünürde bir sözleşme yapılarak karşımıza çıkar. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu durum kanunlarımızda yer almamakla beraber uygulamada sıkça rastlanmaktadır.

Miras Muvazaası Nasıl Olabilir?

Mirastan mal kaçırma davası, muvazaanın dört unsuruna bakılmalı ve araştırılmalıdır;

Görünürdeki işlem,
-Muvazaa anlaşması,
-Mirasçıları aldatma amacı,
-Gizli saklı sözleşme,

Görünürdeki İşlem

Görünüşte işlem, tarafların gerçek iradelerine uygun olarak yapmayıp, aralarında yaptıkları anlaşma  uyarınca yargı ve netice doğurmayacak olan sözleşmedir. Bir sözleşmenin yargı doğurabilmesi için ilk olarak tarafların irade beyanlarının uyması gerekir. Sadece muris muvazaasında miras bırakan ve sözleşmenin karşı tarafının iradesi muvazaalı işlemin meydana gelmemesi mevzusunda birbirine uygundur. Mesela, mirastan mal kaçırmak için herhangi bir hiç kimseye tapuda bir evini bağışlamış şeklinde devreden miras bırakanın amacı, saklı hisse sahiplerinin ileride dava açmalarını engellemektir.

Muvazaa Anlaşması

Muvazaa anlaşması; miras bırakan ile sözleşmenin karşı tarafının muvazaalı işlemi mirasçıları aldatmak amacıyla yaptıkları ve kendi aralarında bu sözleşmenin yargı ifade etmeyeceği mevzusunda vardıkları anlaşmadır.
Taraflar muvaazayı kararlaştırmalıdır. Taraflar içinde meydana getirilen sözleşme şekle doğal olarak değildir, yazılı yada sözlü olabilir. Muvazaa anlaşması, görünürdeki işlem ile aynı anda yapılabileceği şeklinde, ondan ilkin de yapılabilir. Fakat en geç görünürdeki işlemle beraber yapılmalıdır, görünürdeki işlemden sonrasında yapılamaz.

Mirasçıları Aldatma Amacı

Muris muvazaasının öteki bir unsuru da meydana getirilen işlemin, kısaca tarafların görünüşte meydana getirdikleri bağış, satış şeklinde sözleşmelerin esasında mirasçıları aldatma amacıyla yapılmasıdır.
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına nazaran muris muvazaasının oluşması için kesinlikle miras bırakan muvazaalı işlemi yaparken mirasçılarını aldatma kastı içinde bulunmalı ve muvazaalı işlemi yapmadaki amacı mirasçılardan mal kaçırmak olmalıdır. Aksi takdirde meydana getirilen işlemle ilgili mirastan mal kaçırma davası açılamaz.

Gizli Saklı Sözleşme

Gizli saklı sözleşme; miras bırakanın gerçek iradesini yansıtan ve görünüşteki işlemin ardına gizlenen sözleşmedir.
Biçim şartı meydana getirilen işlemin şartına nazaran ehemmiyet taşımaktadır.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir?

Davayı yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar yada evlatlıklar da açabilir. Sadece bu davayı mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkarılan kişiler açamaz. Bu davayı mirasçılardan her biri tek başına açabilir.

Terekenin iştirak halinde olması buna engel değildir ve her bir mirasçı diğerlerinin olurunu almadan kendi oranı oranında Tapu İptal ve Tescil Davası açabilir. Sadece burada mirasçı kendi oranı oranında değil de taşınmazın terekeye dönmesini istemişse dava dışı öteki mirasçıların da olurunu almak ya da temsilci ile davaya devam etmek zorundadır.

Mirasta Mal Kaçırma Davasında Zamanaşımı Süresi

Muris muvazaası davası, miras bırakanın ölümünden sonrasında açılabilir. Dava, zamanaşımı yada herhangi bir hak düşürücü süreye doğal olarak değildir.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir