Kategoriler
Blog

Sakarya Miras Avukatları

Sakarya Miras Avukatları

Küçükçekmece miras avukatları olarak müvekkillerimizin her türlü Mirasın intikali iş ve işlemleri Vasiyeti tenfiz memurluğu, Mirasın reddi, Mirasçı atama, Miras payının devri işlemleri, Mirastan feragat ve ıskat davaları, Ölünceye kadar bakım sözleşmesi düzenlenmesi, Mirası özgülemek sureti ile vakıf kurma ve ilgili davalar, Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) davası, Muvazaalı miras tasarruflarının iptali davaları, Mirasta iade (denkleştirme) davaları, Vasiyetname düzenleme ve vasiyetnamelerle ilgili her türlü uyuşmazlık gibi konularda destek sağlamaktadır.

Miras paylaşımı, ölmüş olan yada gaipliğine karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamış olması halinde mirasın tamamı yasal mirasçılar arasında paylaştırılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi davası genellikle kişilere kalan mirasın paylaşılması ile ilgili açılan bir davadır. Kişiler, diğer mirasçılarla birlikte kendilerine de miras kalan ev, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin veyahut taşınır malların (miras bırakanın bankadaki paraları, arabası vb.)  bazen satılarak bazen de ayrı ayrı tapulara bölünerek paylaşılmasını talep etmektedirler. Bu talepleri doğrultusunda açılması gereken dava Miras Paylaşımı (izale-i şüyu)’dır.

Miras Paylaşımı açılarak mahkemeden, müvekkilin talebi doğrultusunda, malların satışı isteniyorsa satış, malların paylaştırılması talep ediliyorsa aynen taksim talep edilir. Daha sonra mahkemeden bilirkişi tayini istenir ve bilirkişi tarafından taşınmazın aynen taksime uygun olup olmadığı tespit edilir. Burada miras davaları ile ilgilenen ve bu davalarda yüksek bilgi düzeyine sahip bir miras avukatı ile çalışmak son derece önemlidir.

Çünkü miras ile ilişkili olarak açılan, miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davaları çok uzun yıllar sürebilmekte, kişiler haklarına belki on yıl bekleyerek kavuşabilmektedirler. Miras ile ilgili davalarda tecrübeli, miras davası işleyişini iyi bilen ve yargı kararlarına hâkim bir miras avukatı sayesinde, bu davalar uzun yıllar sürmemekte, daha hızlı sonuç alınabilmektedir.

Kardeşler Arası Mal Mirası Nasıl Paylaşılır?

Kardeşler arası mal mirası paylaşımının yapılmasında öncelik vefat eden kişinin vasiyetidir. Vasiyette bulunan miras paylaşımına göre kardeşlerin payları verilir. Vefat eden tarafın vasiyet yoksa yasalara uygun şekilde miras paylaşımı yapılır. Vefat eden kişinin eşi hayatta ise mirastan pay alma hakkı vardır.

Mirasçıların Biri İmza Vermezse Ne Olur?

Kardeşler arası miras paylaşımı yasalara uygun şekilde yapılmalıdır. Miras paylaşımı için mirasçıların hepsi imza vermelidir. Mirasçılardan birinin imza vermemesi halinde miras davası açılır. Miras davası açma hakkı imza veren ve vermeyen her iki taraf içindir. Dava açılması halinde taşınmazların yasalara uygun şekilde paylaşılmasına veya satılarak paylaşılmasına karar verilir.

Mirasbırakanın Sağ Kalan (Dul) Eşinin Miras Payı

Mirasbırakanın sağ kalan eşi de yasal mirasçılardandır. Sağ kalan dul eşin yasal mirasçı sıfatını kazanabilmesi için evlilik birliğinin kurulmuş olması ve murisin ölümü sırasında devam ediyor olması gerekir. Boşanma durumunda ise murisin eski eşi yasal mirasçı sıfatını kaybedeceği gibi ölüme bağlı tasarruf işleminden (vasiyetnameden) doğan haklarını da kaybeder. Boşanma davası devam ederken davalı veya davacı eşlerden birinin vefatı halinde davanın karşı tarafı olan eş evlilik ölüm nedeniyle sona erdiği için yasal mirasçı sıfatını kazanacaktır. Fakat hayatını kaybeden tarafın mirasçılarından biri davaya devam eder ve sağ kalan tarafın kusurluluğunu ispatlarsa sağ kalan eş, yasal mirasçı sıfatını kaybedecektir.

Evlilik birliği kurulurken belirlenen mal rejiminin miras payına etkisi yoktur, eşler arasındaki mal rejimi terekenin aktifi belirlenmeden önce tasfiye edileceğinden sağ kalan eş açısından hak kaybı yaşanmaz.

Yasal mirasçı sıfatını haiz eş hiçbir zümrede yer almaz. Medeni Kanun 499 uyarınca eşin terekeden alacağı pay birlikte mirasçı olduğu zümreye göre belirlenir. Bu bağlamda eş birinci zümreyle beraber mirasçıysa terekeden dörtte bir oranında pay alır geri kalan dörtte üçlük kısım birinci zümre yasal mirasçıları arasında pay edilir. Eş, ikinci zümre ile birlikte mirasçı ise terekenin yarısında hak sahibidir kalan yarısı ikinci zümre yasal mirasçıları arasında pay edilir.

İstanbul Miras Avukatları

Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?

Miras bırakan baba ise; geride kalanlara göre miras pay edilir. Babam öldüğünde dendiğine göre vefat eden kişinin çocuk sahibi olduğu ve çocuğunun hayatta olduğu anlaşılıyor. Bu durumda mirasın paylaşımını ölen kişinin eşinin hayatta olup olmaması belirliyor.

Saklı Paylı Mirasçılar

Yasal mirasçılardan bazıları kanun koyucu tarafından saklı paylı mirasçı olarak ilan edilmiştir. Medeni Kanun 505 ve 506 sayılan bu saklı paylı mirasçılar mirasbırakanın altsoyu, anası, babası ve eşidir. Muris, saklı payları kendi iradesiyle dahi ortadan kaldıramaz. Mirasbırakanın yasal mirasçıların hakkını gözetmeksizin yapacağı tasarruf (devir) işlemlerine karşı saklı paylı mirasçılar, saklı payları oranında söz konusu işleme itiraz edebileceklerdir.

Saklı payı olmayan yasal mirasçıların ise murisin böyle bir tasarruf işlemine karşı kullanacakları hukuki bir araçları bulunmamaktadır. Saklı paylı mirasçıların haklarını zedeleyen işleme karşı saklı paylarını korumak için açacakları dava tenkis davasıdır. Dava sonucunda hak ihlali teşkil eden işlem saklı pay oranında geçersiz kılınacaktır.

Muris ancak terekenin saklı paylar dışında kalan kısmında tasarruf yetkisini serbestçe kullanabilir. Saklı payı ihlal edilen mirasçı Medeni Kanun 560 uyarınca dava şartlarını kaçırmadan tenkis davası açmalıdır. Dava açılmaz ise her ne kadar saklı payları ihlal eden bir tasarruf işlemi mevzubahis olsa da işlem geçerli kabul edilecektir.

İstanbul Miras Avukatları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir