Kategoriler
Blog

Tenkis Davası Nedir | Miras Avukatı Yalova

Tenkis Davası Nedir | Miras Avukatı Yalova

Tenkis davası ise miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı olan pay sahibi mirasçının miras hakkına yapmış olduğu tecavüzün ortadan kaldırılması ve miras bırakan kişinin yapmış olduğu tasarrufun kanuna göre bakılarak içeri çekilmesi amacı ile açılan bir dava olarak bilinir.

Nitelik olarak değiştirici yenlik doğuran bir davadır. Ancak yenilik doğuran davada söz konusu malın iadesi için ayrıca eda davası açılmasına gerek yoktur. Yargıtay bu konuda şöyle bir hüküm getirmiştir; Tenkis davası bünyesinde hem yenilik doğuran hükmünü hem de eda hükmünü barındırmaktadır.

Tenkis Davasının Tarafları ?

a-) Davacılar:
Tenkis davası yalnızca saklı paylı mirasçılar tarafından açılabilir. Saklı paylı mirasçılar Türk Medeni Kanunun 506. Maddesinde belirtildiği üzere şu kişilerdir;
1-) Mirasbırakanın Anne ve Babası
2-) Mirasbırakanın Altsoyu
3-) Mirasbırakanın Eşi
4-) Saklı paylı mirasçıların alacaklıları ve iflas masası Türk Medeni Kanunu, saklı paylı mirasçıların dışında; Saklı paylı mirasçıların alacaklılarının da, tenkis davası saklı paylı mirasçı tarafından açılmadığı taktirde bu davayı açma hakkına sahip olacağını düzenlemiştir.

b-) Davalılar

Mirasbırakan tarafından tasarruf oranını aşarak tenkise tabi kazandırmalar yaptığı 3. kişiler yahut mirasçılar tenkis davasının davalılarıdır. Kazandırma yapılan kişi ölmüş ise ölen kimsenin mirasçıları davalı olacaktır.

Tenkis davası nasıl açılır?

Tenkis davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi ya da miras bırakanın ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan Bölgesinde ki Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Tenkis davasının açılış sebebi, mirasçıların sahip oldukları saklı pay haklarına tecavüz edildiği düşüncesi ve saklı payların tekrardan düzenlenmesi talebidir.

Tenkis hesabında hangi tarih esas alınır?

Yerel mahkemece, tenkis hesabında, miras bırakanın davalılara verdiği para ile alınan taşınmazların, mirasın açılma tarihindeki (miras bırakanın ölüm tarihindeki) değeri esas alınarak karar verilmiştir.

Tenkis davası nerede açılır?

Tenkis davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmaktadır.

Tenkis Davası Zamanaşımı?

Madde 571 – Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Tenkis davası hangi durumlarda açılamaz?

Tenkis davası miras hukukuna ilişkin bir dava olup murisin (miras bırakanın) ölümü halinde açılabilen bir davadır. Muris sağ iken bu davanın açılması mümkün değildir.

Tenkis davasından kimler yararlanır?

Tenkis davasını sadece saklı paylı mirasçılar açabilir. Kanunda saklı paylı olarak belirtilen mirasçılar ölenin altsoyu yani çocukları ve torunları, ölenin anne ve babası ile sağ kalan eşidir. Bu kişiler dışında saklı paylı mirasçı bulunmadığından diğer mirasçıların tenkis davası açma hakkı da bulunmamaktadır.

Tenkiste Sıra Nedir?

Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır.
Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir.

Tenkis oranı nasıl hesaplanır?

Anne ve babanın alacağı toplam miras payı terekenin 1/2’sidir. Kalan 1/2 ise sağ kalan eşe aittir. Anne ve babadan birisi hayatta değilse 1/4’lük kısım hayatta olan anne veya babaya verilir. Kalan 1/4 ise mirasbırakanın kardeşleri arasında paylaştırılır.

Tenkis Davası Nedir | Miras Avukatı Yalova

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir