Kategoriler
Blog

Tenkis Nedir 2022

Tenkis Nedir 2022

Tenkis nedir?, Tenkis davası nedir?, Tenkis talebi , Tenkis davası nasıl açılır? ,Tenkis ne demek?

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Medeni Kanunun mirasa ilişkin düzenlemelerini içeren üçüncü kitabı Miras Hukuku bu tasarruf yetkisini kısıtlayan hükümler içermektedir.
Medeni Kanun ana hatlarıyla ailenin korunmasını ön planda tutan bir yapıya sahip olduğu için kişinin ölümü sonrasında da bu anlayışa göre hareket edilmiş olup murisin tasarruflarının sınırını saklı paylı yasal mirasçıların haklarını ihlal etmeyecek şekilde çizmiştir.

Muris ölmeden önce yaptığı tasarruflarla veya düzenlediği vasiyetname yahut miras sözleşmesi ile saklı paylı yasal mirasçılarının hakkını ihlal etmiş olabilir. Hakkı ihlal edilen kişi dava açarak yapılan tasarrufun yapıldığı andan itibaren geçersizliğini sağlayabilir ve ihlali ortadan kaldırabilir.
Miras bırakanın tasarruf nisabını aşması durumunda, yani tasarrufta bulunabileceği miktarı aşması halinde tenkis davası açılması suretiyle aşılan kısmın geri alınması sağlanır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md.560 ve devamı hükümlerinde düzenleme alanı bulan tenkis davası ile mirasçıların hak ve payları korunur.

Tenkis Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Medeni kanunun 576. Maddesine göre miras, malvarlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının tenkisi de bu yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.

Tenkis Nedir 2022

Tenkis davası hangi hallerde açılır?

Tenkis davasında karşı taraf miras bırakanın kazandırma yaptığı kişilerdir. Bu kişiler üçüncü şahıslar olabileceği gibi başka bir saklı paylı mirasçı da olabilir. Murisin kazandırma yaptığı kişi veya kişiler ölmüş ise dava mirasçılarına karşı açılabilir.

Tenkis davası sonucu ne olur?

Tenkis davası sonucunda verilen karar, yenilik doğuran bir karardır ve miras açıldığı andan itibaren hüküm ifade eder. Bu dava mirasbırakanın ölüm anına kadar geriye etkili sonuçlar doğurur.

Miras Avukatı - Tenkis Davası 2022
Miras Avukatı – Tenkis Davası 2022

Tapuda tenkis ne demek?

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Tenkis davası hak düşürücü süre nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 571. maddesi uyarınca; tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde, açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılma tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Tenkis davası açma hakkı mirasçılara geçer mi?

Saklı paylı mirasçı tenkis davasını açtıktan sonra ölmüşse, mirasçıları saklı pay sahibi olmasalar bile açılmış olan davaya devam edebilirler. Hatta Yargıtay kararlarına göre, saklı paylı mirasçının bu davayı açmadan ölmesi halinde de tenkis davası hakkı bunun mirasçılarına(keza atanmış mirasçılarına) geçer.

Tenkiste Sıra Nedir?

Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlar arası kazandırmalardan yapılır.
Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlar arası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir