Kategoriler
Blog

Tereke Temsilcisi Ne Demek?

Tereke Temsilcisi Ne Demek?

Tereke tespit davasının açılması için kanunda herhangi bir zamanaşımı süresi düzenlenmemiştir. Bu sebeple terekenin tespiti davası hukuki menfaati bulunan kişiler tarafından her zaman açılabilecektir.

Terekenin tespiti davasını kimler açabilir?

Terekenin tespiti davasını, terekenin tespit edilmesinde hukuki yararı bulunan kişiler, başka bir deyişle mirasçılar açabilirler. Miras bırakanın ölümünden sonra her bir mirasçı, bir diğerinden onay almaksızın bu davayı açabilmektedir.

Miras Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

Miras davası mahkemesi için görevli olan mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Sulh Hukuk Mahkemesi ise mirasçının son ikametgah adresine göre belirlenmektedir.

Fakat davanın gidişatı ve duruma göre mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne transfer edilmesi de söz konusu olabilir. Özellikle tapu tescil gibi konularda dava, Sulh Hukuk Mahkemesi kapsamında değil, Asliye Hukuk Mahkemesince değerlendirilir.

Tereke tespit davası ne zaman açılır?

Mirasbırakanın ölümü ile dava açmaya hak kazanan yasal veya atanmış mirasçılar, herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı olmadığından her zaman terekenin tespiti davası açabilecektir.

Terekeye dahil olan mallar nelerdir?

Miras bırakanın ölümüyle mirasçılara geçen, miras bırakanın şahsına bağlı bulunmayan mal varlığı ile borçlarının tümüne “Tereke” denir. Tereke, bir diğer deyişle ölen kişinin mirasıdır. Bu anlamda tereke para, araç, alacak hakkı, işletme, menkul ve gayrimenkul maddi mal varlığı değerlerinin tümünü kapsar.

Tereke tedbir şerhi ne demek?

Koruma önlemleri, bir kişinin vefat etmesi üzerine, bu kişinin bütün terekesinin mirasçılara geçmesini, terekedeki malların yok olmasının veya kaçırılmasının önüne geçilmesini ve imkan dahilinde mirasçıların tayin ve tespit olunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Terekenin tasfiyesi nasıl olur?

Mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, TMK m. 612’ye göre, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.

Tereke nasıl tespit edilir?

Mahkeme miras bırakanın malvarlığının tespitine ilk olarak mirasçıların beyanlarıyla başlar. Mirasçılar bilgileri dahilinde miras bırakanın malvarlıklarını mahkeme huzurunda belirtir. Daha sonra mahkeme gerekli gördüğü kurum ve kuruluşlara müzekkere yazarak miras bırakanın malvarlığını tespit etmeye devam eder.

Tereke kaç yıl sürer?

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde miras bırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Miras mahkemeleri ne kadar sürer?

Miras davalarının tamamlanması için makul süre 731 gün olarak belirlenmiştir. Miras davasının açılması sonrasında Dava Dilekçesinin incelenmesi ve mahkemenin tensip yapması 7 gündür.

Muris muvazaası davasını kimler açabilir?

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir? Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen her mirasçının bunu dava edebileceğini ve muvazaayı her türlü delil ile ispatlayabileceğini belirtmiştir. Bu davayı yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar da açabilir.

Tereke parası ne demek?

Tereke, kişilerin öldükten sonra geride bıraktığı maddi mal varlıkları ile borçların bütünüdür. Diğer bir deyişle ölen kişinin mirasıdır. Bu anlamda tereke para, araç, alacak hakkı, işletme, gayrimenkul gibi maddi mal varlığı değerlerinin tümünü kapsar.

Ölüm tespit davası nasıl açılır?

Ölümün tespiti davaları, ölü olduğu halde nüfus kaydında ölü olarak görünmeyen kişinin mirasçıları tarafından açılır. Ergin olmayan davacıları yargılama süresince anne ve babaları temsil ederler. Hukuken kısıtlanan davacılar ise yasal temsilcileri aracılığı ile bu davayı açabileceklerdir.

Tereke Hakimligi nedir?

Mirasçılardan tamamının ya da bir tanesinin talebi üzerine mahkemece ya da Sulh Ceza Mahkemesi hakimi tarafından terekenin tespiti davası açılabilir. Terekeye konu olan malların ve hakların devlet tarafından korunması için alınması gereken tüm önlemlerin re’sen alınmasını ifade eder.

Tereke mirasçı ne demek?

Tereke, miras bırakanın ölümü sonucunda mirasçılarına geçen, miras bırakanın şahsına bağlı olmayan özel hukuk ilişkilerine denmektedir. Bu sözleşmede kararlaştırılan şey kişinin şahsın bağlı bir hukuki ilişki olması sebebiyle ölümü sonucunda terekeye eklenmez.

Tereke temsilcisi ne demek?

Miras ortaklığına temsilci atanması, birden çok mirasçı bulunması halinde mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklığın meydana gelmesi ve bu ortaklığın yönetimi için bir temsilcinin atanması anlamına gelir.

Terekenin resmi tasfiyesi nasıl yapılır?

Resmi tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır. Resmi tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamanda yapılacak ilanla mirasbırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri istenir.

Tereke defterlerinde ne yazar?

Tereke Defterleri, ölenlerin sosyal konumuna, medenî haline ve aile yapılarına ait bilgiler yanında, hayattaki tasarruflarındaki her türlü giyim ve kullanım eşyaları ile diğer mallarının (menkul- gayri menkul) dökümünü içerir.

Tereke Davası Ne Kadar Sürer

Terekenin tespiti davası kime karşı açılır?

Terekenin tespiti davası, yasal mirasçıların, atanmış mirasçıların yada vasiyet alacaklılarının yani kısaca tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılardan birini tereke üzerinden alacak iddiasında bulunması halinde, terekeye konu mal ve hakların tespit edilmesi maksadı ile açılmaktadır.

Miras Davası için Dilekçe Avukat Ve Danışmanlık

Miras davası örnek dilekçe yazmak oldukça önemlidir. Yazılan bu dilekçe aracılığı ile dava talebinde bulunulur. Bu dilekçe sonradan değiştirilemez ve mahkeme sırasında dilekçede yazılanlar doğrultusunda hareket edilir.

Avukat olmadan hazırlanan dilekçelerde usulün yanlış olması ya da yanlış anlaşılabilecek bilgilerin verilmesi davanın tüm seyrini değiştirebilir. Bundan dolayı miras davası için dilekçe yazarken uzman bir avukattan destek almak gerekmektedir.

Dava süreci disiplinli bir takip gerektirmektedir. Dava sırasında meydana gelen değişimler ve verilen kararların takip edilmesi ve gerektiği durumlarda karşı dava açmak oldukça önemlidir.

Miras davaları oldukça karmaşık olabilen davalardır, davanın en kısa sürede, en başarılı şekilde sonuçlanması için bir avukatla çalışmak oldukça önem teşkil eder.

Terekenin tespiti nasıl yapılır?

Terekenin tespiti davası mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakiminden talep edilecektir. Eğer mirasbırakan yerleşim yeri dışında bir yerde ölmüşse, ölüm yeri sulh hakimi yerleşim yer sulh hakimini haberdar ederek kendi yargı çevresindeki malların korunması için gerekli tedbirleri alır.

Mirasçı tereke temsilcisi olabilir mi?

Mirasçı olmayanların tereke temsilcisi atanması için başvurması olanaklı değildir. Ayrıca mirasçının talebi üzerine tereke temsilcisi atanabilmesi için, miras ortaklığının varlığını sürdürüyor olması ve miras ortaklığına vasiyeti yerine getirme görevlisi veya resmi tasfiye memuru atanmamış olması şarttır.

Tereke Temsilcisi Ne Demek?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir